ENTRY

社員の声

社員アンケートEmployee surveys

Question
就職してから一番遠出した場所は?
就職してから一番遠出した場所
Question
就職してから一番高価な買い物は?
就職してから一番高価な買い物
Question
仕事に疲れた時のリフレッシュ方法は?
仕事に疲れた時のリフレッシュ方法
Question
会社の雰囲気や良いところ、社員の特徴などを教えてください!
会社の雰囲気、特徴